Zájazd Piešťancov na Gemer

Členovia Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Piešťany uskutočnili z iniciatívy a pod vedením svojho zborového farára ThDr. Branislava Dolinského 6. – 8. mája 2017 zborový zájazd, ktorý tentoraz smeroval do oblasti Gemera.

Aj takto sme sa rozhodli osláviť Pána Boha. Spomínali sme na svojich vodcov, ktorí nám zvestovali slovo Božie, kochali sa v Božích chrámoch a obdivovali sme aj krásy Božieho stvorenstva. Zájazd sme uskutočnili s podporou Spolku Martina Rázusa a Občianskeho združenia Svetlo nádeje.

Cestou sme navštívili Hornú Mičinú, rodisko Jána Chalupku, ale aj niekdajšieho zborového farára Ondreja Prostredníka, kde nás v chráme Božom poinformoval o živote cirkevného zboru zborový farár Daniel Duraj. Zastavili sme sa i v chráme Božom v Banskej Bystrici, niekdajšom pôsobisku farára Dr. Milana Kubicu, a na cintoríne sme sa poklonili pamiatke Martina Rázusa i Terézie Vansovej. V Múzeu SNP sme si vypočuli pútavý výklad, na ktorom sa aktívne podieľali aj naši kňazi Jozef Bučko a Alexander Barica.

Konečne sme prišli do vytúženého Gemera, kde sme sa na cintoríne poklonili pamiatke farára Viliama Raaba a jeho manželky. Prechádzali sme aj cez obec Roštár, kam odišiel pôsobiť z Piešťan po strate štátneho súhlasu farár Štefan Dlháň. Veľmi pekne nás privítali aj cirkevníci z Revúcej, kde nám sestra farárka i sestra dozorkyňa porozprávali o živote ich cirkevného zboru. Večer sme prišli do CZ Rejdová, kde sme boli ubytovaní. Odtiaľ pochádzajú naše dve aktívne sestry Dr. Šandriková a Dr. Kinzlová. Spolu s nimi sa o nás postarali domáci cirkevníci. Zúčastnili sme sa na službách Božích, na ktorých kázala administrátorka cirkevného zboru Mgr. Karmen Želinská. Navštívili sme aj domáce múzeum, kde sme mohli vidieť, ako bola pobožnosť prepojená s každodenným životom. V nedeľný večer sme mohli aj naživo počuť ľudové i nábožné piesne v padaní našich sestier, ktoré zachovávajú dobré tradície. Potom si účastníci pozreli ešte obec a tí zdatnejší vystúpili aj na kopec, kde sa každoročne v predvečer 8. mája páli vatra.

Navštívili sme aj starobylý chrám Boží v Štítniku, obdivuhodný chrám Božej prírody v Ochtinskej aragonitovej jaskyni a kaštieľ v Betliari.

Cestou domov sme sa zastavili v rodisku Pavla Jozefa Šafárika v Kobeliarove, navštívili sme Lukovištia, rodisko i miesto posledného odpočinku Ivana Kraska, žijúceho istý čas aj v Piešťanoch, a faru v Polichne, kde v rodine evanjelického farára vyrastala spisovateľka Božena Slančíková-Timrava.

Za krásne, požehnané a poučné chvíle ďakujeme Pánu Bohu aj všetkým, ktorí sa podieľali na tomto našom zborovom zájazde.

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ Piešťany  | 14.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart