DEŇ MATIEK 2017 v Púchove

Deň matiek tomto roku pripadol na 4. nedeľu po Veľkej noci, ktorú nazývame aj Cantate – Spievajte Pánovi. A v našom chráme sa v túto nedeľu veľa spievalo: dopoludnia na oslavu a chválu Pána Boha na službách Božích a popoludní na koncerte Základnej umeleckej školy v Púchove ku Dňu matiek.

Prvou piesňou po predspeve na službách Božích bola pieseň č. 377. I keď patrí medzi ranné piesne, je aj oslavná a ďakovná, ale aj prosebná. Veď už v prvom verši sa spieva: „Čo je živé na výšinách i v hlbinách Boha chváli, že je v láske neskonalý.“ No v treťom verši sme už piesňou prosili: „Buď pevnosťou a hradom nám, pred pokušením a ľsťou chráň, aby nám neškodili. Bráň nás, za nás bojuj stále, mocný Pane, nech v tom boji nepodľahnú verní Tvoji.“ Takto akosi mnohokrát prosia Pána Boha matky za seba a svoje deti či rodiny. Vkladali a vkladajú náš život do rúk nášho Stvoriteľa a Vykupiteľa. Ale väčšina z nich nás svojím príkladom vedie k upevneniu a rozvíjaniu viery v Ježiša Krista, a najmä v to, že aj v tých najväčších utrpeniach sa máme spoliehať na Pána Boha.

Sestra farárka Lenka Rišiaňová si aj pre kázeň slova Božieho vybrala priliehavý text zo starozmluvnej knihy Rút 1, 16. Na príklade dvoch biblických žien Noémi a Rút ukázala, že aj napriek veľkému utrpeniu a strate blízkych sa spoliehali len na Pána Boha. Rút spoznala zbožnosť svojej svokry, ktorá si vieru v Ježiša Krista zachovávala aj v kríži, a preto ju nasledovala do jej krajiny a vyznala: „Tvoj ľud bude mojím ľuďom, tvoj Boh bude mojím Bohom.“ Sestra farárka vyslovila želanie, aby tieto slová boli pre nás dnes príkladom a vyznaním mám a ich detí. Po kázni mládežníčka Anetka predniesla pre prítomné matky na službách Božích báseň Zlatice Oravcovej „Matka a deti“.

V nedeľňajšie popoludnie sa opäť zaplnil náš chrám mamičkami, starými mamami, žiakmi a učiteľmi ZUŠ, ale aj predstaviteľmi mesta, aby si vypočuli piesne a slová zamerané na matky pri ich sviatku. Na začiatku koncertu sa prihovorila k prítomným sestra farárka Lenka Rišiaňová na základe Žalmu 98: „Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Lebo vykonal divné veci...“ Poznamenala, že Boh vykonal pre nás úžasné veci, a preto ho máme chváliť, spievať Mu a hrať. A matky a staré mamy majú dnes predovšetkým úlohu vštepovať svojim deťom a vnukom semienko viery a lásky.

Potom sa už striedali tóny hudobných nástrojov so spevom žiakov a učiteľov. Zazneli aj slová vďaky matkám. Záver koncertu mal Detský ľudový súbor Lachovček v ľudových krojoch a s ľudovými pesničkami. Pri východe z chrámu boli mamy obdarované kvetmi vďaky.

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 9.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart