Začína sa pôstne obdobie

Prvá pôstna nedeľa v roku 2015 pripadá už na 22. februára. Prvá pôstna nedeľa poukazuje na to, že sa nachádzame na začiatku 40-dňového pôstneho obdobia (začína v stredu pred 1. pôstnou nedeľou), ktoré patrí do veľkonočného kruhu sviatkov slávnostnej polovice cirkevného roka.

V pôstnom období ide najmä o vnútornú – duchovnú prípravu na veľkonočné sviatky – sviatky vzkriesenia Pána Ježiša Krista, Jeho víťazstva nad diablom, hriechom a smrťou. Počas pôstneho obdobia si kresťania pripomínajú umučenie a smrť Pána Ježiša Krista.

Postenie – v zmysle odriekania sa istých pokrmov v určité dni – je v našej cirkvi dobrovoľné. Pri správnom, teda nielen vonkajšom, ale predovšetkým duchovnom ponímaní, je pôst dôležitým nástrojom duchovného rastu a duchovnej prípravy ako prejav pokánia.

Pokánie znamená obrátenie sa človeka k Pánu Bohu, rozpoznanie a priznanie si vlastných omylov a hriechov i nesprávnej cesty a nebezpečenstva nesprávnej situácie, oľutovanie hriechov, prosbu o odpustenie hriechov a pozitívnu zmenu spôsobu života vo svetle Božieho slova.

V období pôstu je šesť pôstnych nedieľ:
1. Invocavit (Bude ma vzývať; podľa Ž 91, 15)
2. Reminiscere (Rozpomeň sa; podľa Ž 25, 6)
3. Oculi (Oči; podľa Ž 25, 15)
4. Laetere (Veseľte sa; podľa Iz 66, 10)
5. Smrtná – Iudica (Súď; podľa Ž 43, 1)
6. Kvetná – Palmarum (Palmová; podľa Mt 21, 8) – touto nedeľou sa začína Veľký alebo Tichý týždeň.

Počas Veľkého – Tichého týždňa si pripomíname:
• pamiatku ustanovenia sviatosti Večere Pánovej – Zelený štvrtok;
• pamiatku umučenia, ukrižovania a smrti Pána Ježiša Krista – Veľký piatok;
• deň hrobového odpočinku Ježiša Krista – Bielu sobotu.

Celé pôstne obdobie nám dáva osobitnú príležitosť stíšiť sa pred Pánom Bohom a s Jeho mocou i pomocou urobiť poriadok vo svojom vnútri, a tak aj vo svojom živote. S tým je spojená aj vďačnosť k Pánu Bohu, uvedomenie si a prijatie dokonalej a nenahraditeľnej lásky nášho Spasiteľa Ježiša Krista.

Apoštol Pavel nám radí: Milovaní, keďže teda máme také zasľúbenie, očisťme sa od všetkých poškvŕn tela i ducha a v bázni Božej dokonajme svoje spasenie. (2K 7, 1)

-ok- | 17.2.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart