Tablic, Bohuslav (1769 – 1832)

Pred 240 rokmi sa narodil Bohuslav Tablic, evanjelický farár, básnik, literárny historik a prekladateľ, vydavateľ a organizátor literárno-kultúrneho života v začiatočnej fáze slovenského národného obrodenia.

Narodil sa v Českom Brezovom v okrese Lučenec 5. septembra 1769 v rodine učiteľa. Vzdelanie získal na gymnáziu v Dobšinej, na Evanjelickom lýceu v Bratislave a na univerzite v Jene. Popri štúdiu filozofie a teológie sa venoval aj štúdiu literárnej histórie, medicíny, estetiky, angličtiny a francúzštiny. V Jene založil spolu s Jurajom Palkovičom učenú spoločnosť Societas slavica a v roku 1810, v čase pôsobenia v Kostolných Moravciach, založil Bohuslav Tablic Učenú spoločnosť banského okolia - slovenskú literárnu a vedeckú spoločnosť.

Bohuslav Tablic pôsobil ako evanjelický farár. V roku 1827 sa stal konseniorom a v roku 1829 seniorom.

Písal teologické, historické, hospodárske a právne knihy s ľudovýchovným zameraním a prekladal z nemčiny, angličtiny a maďarčiny. Tvoril aj príležitostné básne, gratulačné a rozlúčkové verše, elégie, ódy v klasicizujúcom i rokokovom štýle v strofických formách antickej poézie.

Zaujímal sa o starú slovenskú literatúru, zhromažďoval tlačené i rukopisné práce a vydal ich v edícii Slovenští veršovci (1805 - 1809). Uverejnil i básnické memoárové dielo Štefana Pilárika Sors Pilarikiana a zverejňoval príležitostné básne veršovcov 18. storočia.

Jeho najvýznamnejším dielom je štvorzväzkové dielo Poezye (Vacov 1806 - 1812), ktoré obsahuje výsledky jeho literárnohistorických výskumov, pôvodnú a prekladovú tvorbu z angličtiny a nemčiny. Do vydania zaradil aj ukážky ľudových piesní a upozornil na starobylé historické piesne. Časť diela tvorili Paměti česko-slovenských básnířův aneb veršovcův, kterýž se buďto v Uherské zemi zrodili, aneb aspoň v Uhřích byli. Sú prvými dejinami poézie v národnom jazyku, z ktorých vychádzali a na ne nadväzovali i neskoršie generácie literárnych historikov (napríklad J. M. Hurban). Tablic tu podal biografie a literárnohistorické charakteristiky vyše 70 básnikov a veršovníkov, ktorí sa v Uhorsku narodili alebo v ňom žili v 16. - 18. storočí. Medzi nimi sa nachádzali aj mená dnes už zabudnutých alebo neznámych tvorcov, čím sa toto dielo sa stalo dôležitým pramenným materiálom i pre neskoršiu literárnu historiografiu.

Bol významným prekladateľom náboženských, filozofických a právnických prác z nemčiny, maďarčiny a latinčiny, ako aj z nemeckej a najmä anglickej poézie, ktorej sa venoval sústavne a vydal ju v knihe Anglické múzy v česko-slovenském oděvu (1831). Posmrtne vyšiel časomerný preklad francúzskej klasicistickej poetiky Nicolasa Boileau Umění básnířské... (1832). Popri praktickej ľudovýchovnej a pedagogickej činnosti vydával aj osvetové práce, ako i príležitostné kázne a reči.

Bohuslav Tablic zomrel 23. januára 1832 v Kostolných Moravciach (dnes časť Hontianskych Moraviec).

(Zdroj: TASR; Encyklopédia Slovenska. Bratislava. SAV 1982; Reprezentačný biografický lexikón Slovenska. Martin. MS 1999)

-eš- | 15.9.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart