Šenšel, Ľudovít Štefan (1888 - 1956)

13. apríla 2008 sme si pripomenuli 120. výročie narodenia Ľudovíta Šenšela, evanjelického farára, seniora, cirkevného funkcionár, publicistu, redaktora, pedagóga, autora prvej Slovenskej štylistiky, duchovného správcu a predsedu spolku Tranoscius.

Ľudovít Šenšel sa narodil 13. apríla 1888 v Očovej v učiteľskej rodine (otec Štefan Šenšel; matka Ľudmila, rod. Izáková).
Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a maturoval v Šoproni, kde potom absolvoval teológiu (1910). Na študijných pobytoch bol na univerzitách v Lipsku (1910) a Edinburgu, kde bol spolu s Martinom Rázusom štipendistom S. Watsona (1910 - 1912). Evanjelický kaplán, neskôr farár v Liptovskej Porúbke (1914 - 1956).
Popredný kazateľ, liturg, liptovský senior (1930 - 1956), dištriktuálny a generálny presbyter, podpredseda synody (1939), vedúci komisií, ktoré zostavovali prídavky slovenských duchovných piesní k Zpěvníku evanjelickému a Tranosciu.
Správca a predseda spolku Tranoscius.
Jeden zo zakladateľov časopisu Tvorba, redaktor Cirkevných listov, Tranovského kalendára, predseda Hurbanovej evanjelickej literárnej spoločnosti, kde vychádzali diela z oblasti literatúry, kultúry a cirkevných dejín. Autor Slovenskej štylistiky.
Člen Jazykovedného odboru Matice slovenskej, ktorý musel z politických dôvodov opustiť.
Učiteľ na ľudovej škole v Liptovskej Porúbke, profesor na Hodžovom gymnáziu v Liptovskom Mikuláši. Zaslúžil sa o spracovanie učebníc náboženstva pre ľudové a učňovské školy. Po nástupe komunizmu vylúčený zo všetkých funkcií.
Podpredseda Rázusovej SNS, jej zástupca v Krajinskom zastupiteľstve. Spoluorganizátor občianskeho protifašistického odboja, predseda ilegálneho RNV v Liptovskej Porúbke, ORNV v Lipt. Mikuláši, nekompromisný v odboji proti politike Slovenského štátu. Funkcionár DS (po roku 1945), ktorú zastupoval ako poslanec v SNR (od roku 1945) až do odvolania akčným výborom DS (1948).

Zdroj: internet | 14.5.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart