Záverečná správa

Správa z Predvalného zhromaždenia Svetového luteránskeho zväzu Bratislava 13. – 17. marca 2010

My, zástupcovia európskych luteránskych cirkví, sme sa stretli na Predvalnom zhromaždení Svetového luteránskeho zväzu v Bratislave 13. – 17. marca 2010 a rozoberali sme tému „Chlieb náš každodenný daj nám dnes“ v kontexte vývoja Európy.

Naša luteránska identita nám dáva odvahu navštevovať nové miesta, kde nie je všetko ideálne, spoznávať nových ľudí, od ktorých sa cítime byť odlišní, a deliť sa s nimi dary, ktoré nám Boh dal, vrátane slova Božieho. Počas pokračujúcej ekonomickej krízy musíme robiť nepríjemné rozhodnutia s tými a pre tých, ktorí sú slabí, bezbranní, odsunutí alebo nenávidení. Dnešné chápanie toho, čo znamená byť bohatý, naznačuje, že ide o materiálne bohatstvo. Tento koncept musí byť vystavený skúške a prirovnaný k prežitiu duchovného obohatenia spôsobeného zdieľaním. Uvedomujeme si, že my kresťania sme zlyhali vo viacerých oblastiach, ako napríklad neúsporné zaobchádzanie s finančnými a inými prostriedkami, tolerovanie chamtivosti a nedbanlivosti. Ľutujeme našu spoluúčasť na kolapse vzťahu medzi Stvoriteľom a tvorstvom, Spasiteľom a spasenými, Udržiavateľom a udržiavanými.

Chválime Boha za jeho úžasný dar potravy – zdroj radosti a života. Aj keď je tento dar daný všetkým a zadarmo, neustále sa stáva objektom politického a ekonomického záujmu. Kvôli nespravodlivým systémom vidíme ľudí trpieť nedostatkom dostatočne výživnej potravy. Potreba spravodlivosti si vyžaduje konať v oblasti politiky, ekonomiky a ekológie.

Ako členovia Federácie zrodenej z diakonickej práce potvrdzujeme diakonické dedičstvo nášho spoločného vlastníctva. V súčasnej svetovej situácii klimatické zmeny, migrácia, chudoba a finančná kríza zvýrazňujú potrebu po domácej a medzinárodnej diakonickej práci. Okrem toho sa v takejto dobe od cirkvi vyžaduje posilnená identita spoločenstva, v ktorom je zdieľanie základnou hodnotou. Naše poslanie na tomto svete je zastať sa tých, ktorí nemajú hlas v spoločnosti, ako

Ľudská dôstojnosť
Ako cirkev veríme, že všetci muži a ženy boli vytvorení na obraz Boží. Strata dôstojnosti spôsobená obchodom s ľuďmi, nerovnosťou medzi pohlaviami a nútenou migráciou porušuje nepoškvrnenosť tela a duše. Úlohou cirkvi je obhajovať ľudskú dôstojnosť a pomáhať ľuďom v znovuzískaní osobnej integrity.

Ľudia – muži, ženy a deti – sú hlboko poznačení obchodovaním s ľuďmi. Mnohí z nás Európanov tento problém nevidia. Naša ignorancia a naivita nám znemožňuje uvedomiť si fakt, že takíto ľudia sú denne prevážaní cez hranice. Tento medzinárodný problém si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu cirkevných organizácií, neštátnych organizácií a vlád na politickej úrovni.

Preto žiadame SLZ, aby sa zúčastnilo na procese, ktorý by zahŕňal teológov, farárov, poskytovateľov služieb, tých, s ktorými sa obchodovalo, a aj tých, ktorí sa zapojili do obchodu s ľuďmi, aby si vymieňali informácie a skúsenosti z práce/života medzi takýmito ľuďmi s cieľom nájsť stratégie, ktoré by napomohli obnoveniu ľudskej dôstojnosti.

Rovnoprávnosť pohlaví
Svojím vedením a venovaním sa problematike rovnováhy pohlaví medzi vysvätenými a nevysvätenými duchovnými by mohla cirkev prispieť spoločnosti k riešeniu nerovnosti medzi pohlaviami. Valné zhromaždenie v roku 2010 sa blíži a, žiaľ, stále existujú členské cirkvi, ktoré nevysväcujú ženy za farárky a zabraňujú im byť súčasťou rozhodujúcich orgánov cirkvi. V modlitbe povzbudzujeme a prejavujeme solidaritu ženám, ktoré túžia naplniť svoje poslanie dané Bohom. Povzbudzujeme tieto ženy, aby nevzdali boj o možnosť slúžiť v cirkvi na všetkých úrovniach ako prejav rovnoprávnosti. Podporujeme spoluprácu v SLZ medzi mužmi a ženami a modlíme sa, aby ich boli talenty využité v službe evanjelia.

Prosíme spoločenstvo SLZ, aby zhodnotilo 20 rokov staré stanovy vo svojich členských cirkvách. Dôrazne prosíme SLZ, aby rešpektoval paritu zamestnancov z hľadiska pohlavia v ich vedúcich orgánoch.

Životné prostredie
V Božej bezhraničnej milosti nám Boh daroval stvorenstvo, ktorého sme súčasťou, a zveril nám ho do správcovstva. Preto vyzývame našich luteránskych bratov a sestry, aby sa usilovali o vytvorenie dlhodobo udržateľného životného štýlu. Ako Európania by sme si mali uvedomiť, že šťastie nachádzame v Božom pokoji, a nie v bezhraničnom materiálnom uspokojení. Pripomíname, že prijatie stvorenstva s vďakou a starostlivosťou o životné prostredie by malo byť zdôraznené na všetkých úrovniach vzdelávania.

Vyzývame jednotlivcov a cirkvi, aby svojím konaním slúžili spoločnosti ako príklad. Vyzývame k nasledovným krokom:
- etické investovanie do životného prostredia
- nákupná politika, ktorá je ekologicky a sociálne zodpovedná
- ekologicky prijateľné organizovanie podujatí
- udržateľná administratíva a využívanie budov

Jednota cirkvi
Čelíme mnohým novým výzvam a hrozbám, ku ktorým musí cirkev pristupovať jednotne. V sekulárnom a pluralistickom kontexte je nutné hľadať praktické spôsoby a podporiť teologické, ekumenické a medzináboženské debaty, ktoré nám kresťanom umožnia spolunažívať s ľuďmi všetkých vyznaní.

Jednotný SLZ musí zvážiť rôzne názory, rešpektujúc rozdielne kultúrne dedičstvo členských cirkví. Rozdiely medzi cirkvami v SLZ môžu byť vnímané aj ako bohatstvo, vďaka ktorému sme schopní zjednotiť svoje názory.

Veríme v jednu cirkev. Máme spoločnú vieru v Ježiša Krista, ktorá nám dáva silu veriť Božej uzdravujúcej sile. Keď sa modlíme Otče náš, modlíme sa, aby prišlo Božie kráľovstvo a aby sa stala Jeho vôľa.

Bože, náš Tvorca a Ochranca! Osvieť náš svet a vdýchni do nás život. Uzdravuješ svet svojimi vystretými rukami. Zachraňuješ stvorenstvo a inšpiruješ svoju cirkev. Ďakujeme za Tvoje dary a pamätáme na Tvoje zasľúbenia v našich myšlienkach a činoch, v našich komunitách a cirkvách. Amen.

Predvalné zhromaždenie SLZ | 29.3.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart