Ekuména vo svete o Predvalnom zhromaždení SLZ

Ekuména vo svete 11/2010 Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 17. marca 2010 o 19.20 hod.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v SR hostila tento týždeň regionálne stretnutie luteránskych cirkví v Európe, ktorého cieľom bolo pripraviť sa na jedenáste Valné zhromaždenie Svetového luteránskeho zväzu (SLZ). Valné zhromaždenie s témou „Chlieb náš každodenný daj nám dnes" sa bude konať v júli tohto roku v nemeckom Stuttgarte. Šesťdesiatsedem účastníkov prípravného stretnutia v Bratislave od 13. do 17. marca zastupovalo tridsaťpäť členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu v Európe, národné komisie, cirkevné siete a organizácie. Do Svetového luteránskeho zväzu patrí celkovo štyridsaťtri európskych cirkví, ktoré reprezentujú asi tridsaťsedem miliónov ľudí.

Jedným z cieľov bratislavského stretnutia bola príprava delegátov na Valné zhromaždenie. Veľkú časť delegátov na stretnutí v Bratislave tvorili nováčikovia v Svetovom luteránskom zväze, preto bolo pre nich toto stretnutie aj akýmsi tréningovým cvičením. Malo im umožniť lepšie sa zapojiť do práce počas Valného zhromaždenia. Okrem prípravy delegátov sa na prípravnom stretnutí diskutovali aj témy, ktoré v júli prerokuje Valné zhromaždenie. Témy ako životné prostredie, sociálna angažovanosť, diakonia a migrácia sa v Bratislave preberali z pohľadu rôznych európskych regiónov. Spomenuté oblasti tvoria výzvu, ktorej bude musieť zjednocujúca sa Európa stále častejšie čeliť.

Prípravné stretnutie v Bratislave bolo zároveň príležitosťou zastaviť sa a zhodnotiť, čo sa podarilo dosiahnuť od posledného generálneho Zhromaždenia, ktoré sa konalo v kanadskom Winnipegu pred siedmymi rokmi. Takisto ponúka priestor na identifikovanie a zhodnotenie nových výziev a budúcich úloh.

Emeritný biskup prof. Július Filo, dlhoročný zástupca evanjelikov na Slovensku v Svetovom luteránskom zväze:
Svetový luteránsky zväz zažil ďalších sedem rokov požehnanej činnosti. Myslím, že tých znakov, že to bola požehnaná činnosť je veľa. Jeden z nich je napríklad vidieť v tom, že cirkvi Svetového luteránskeho zväzu – najmä na južnej pologuli – rastú. Generálny tajomník Svetového luteránskeho zväzu doktor Ishmael Noko povedal práve v Bratislave, že Luteránsky zväz práve prekročil hranicu 70 miliónov členov. Evanjelizácia a jej podpora v zodpovednosti za svet – to bola možno najvýznamnejšia vec, ktorej sa Svetový luteránsky zväz venoval a možno tu vidieť také spojenie tej evanjelizačnej práce na tejto báze, podpora tejto práce cez zdieľanie sa o misijných programoch a veľká podpora práve cestou rozvojových programov, programov advokácie. To znamená, podpory aj v rôznych spoločensko-politických cieľoch, ktoré cirkvi sledujú v jednotlivých krajinách. Myslím, že takto by sa dalo veľmi stručne zhrnúť, čo sa podarilo dosiahnuť. Dialo sa to po kontinentoch, pestovala sa regionálna spolupráca, tvorili sa nové a nové centrá rozvojovej práce v rôznych krajinách, najmä Tretieho sveta. Teraz sa Luteránsky zväz nad tým zamýšľa, pripravuje sa na svoje ďalšie Valné zhromaždenie, uvedomuje si, že pri tej ďalšej činnosti sa treba oveľa viacej zdieľať. To znamená rozdeľovať sa o dary, podeliť sa o skúsenosti a podeliť sa nakoniec aj s tými, ktorí čakajú službu cirkví dnes, v tomto svete. Teda aj ľudí, ktorí stále očakávajú odpovede na existenčné otázky. A tých je strašne veľa. To všetko v kontexte mnohých náboženstiev vo svete, v kontexte mnohých kultúr, v kontexte mnohých nádejí, ktoré ľudia zo sebou nesú, ale aj kríz, ktoré prežívajú.

Významnou témou prípravného stretnutia bola otázka, ako môžu európske členské cirkvi žiť v úzkom spoločenstve so sesterskými cirkvami po celom svete. Európa totiž hrá významnú úlohu na medzinárodnej úrovni, napríklad v poskytovaní medzinárodnej diakonickej pomoci v spolupráci s cirkvami v krajinách južnej pologule. Aj Európa sa pritom má čo učiť od týchto krajín a to tak v oblasti ekumenického dialógu ako aj pri vydávaní živého svedectva uprostred rozdelenia cirkvi a spoločnosti. Stretnutie európskych delegátov má posilniť ich zapojenie sa do spoločenstva evanjelických cirkví a zmysel pre zdieľanú zodpovednosť za Svetový luteránsky zväz ako takéto pevne zopnuté spoločenstvo.

Úlohou európskych cirkví sa zaoberal aj úvodný príhovor generálneho tajomníka Svetového luteránskeho zväzu Dr. Ishmaela Noka.
Príhovor na tému "Očakávania od európskeho prínosu k zhromaždeniu a širšiemu luteránskemu spoločenstvu" predniesol pri otvorení prípravného stretnutia v sobotu večer trinásteho marca. „Európa je superveľmoc, aspoň čo sa týka jej ekonomickej sily. Čo to znamená pre luteránske cirkvi? Aký potenciál majú v európskom priestore?“ To sú otázky, ktorým sa venoval vo svojej reči. V súvislosti s narastajúcou migráciou do európskych krajín sa zaoberal aj otázkou, či sa Európa stáva pevnosťou, neprístupnou pre ľudí zvonka. Európa by sa podľa neho mala stať viac pohostinnou. V tom by mali cirkvi zohrať dôležitú úlohu. V súvislosti s rozvíjaním dialógu s krajinami na južnej pologuli má Európa podľa neho špecifické skúsenosti s menšinovými cirkvami, ktoré môžu byť veľkým prínosom. O júlovom Valnom zhromaždení Noko uviedol, že by sa malo zaoberať aj diakonickými výzvami. Cirkvi by mali vypracovať modely ako sa vysporiadať s etickými a morálnymi problémami doby. Noko od európskych cirkví očakáva aj viac angažovanosti v otázkach práva a spravodlivosti.

Prípravné stretnutie privítal aj generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Miloš Klátik:
"Myslím si, že všetci si musíme byť vedomí svojej zodpovednosti voči Bohu a voči ľudstvu. V liste apoštola Pavla Kolosenským sa píše: Žite múdro pred tými, ktorí sú mimo, a vykupujte čas. Tieto slová nás ako kresťanov volajú k tomu, aby sme zvestovali evanjelium nášho Pána Ježiša Krista našimi slovami a našimi skutkami,“ povedal Klátik v príhovore.

Biskup Miloš Klátik o možnostiach zapojenia sa do práce Svetového luteránskeho zväzu a medzinárodnej diakonickej pomoci v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku:
*Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku je členskou cirkvou Svetového luteránskeho zväzu. A nie je len tou cirkvou, ktorá len prijíma, ale ktorá aj dáva. Môžem hovoriť o konkrétnom príklade pomoci pre ľudí postihnutých zemetrasením v Haiti, kde naša cirkev v priebehu dvoch – troch týždňov vyzbierala vyše milión korún v starej mene, teda vyše 35 tisíc euro. Túto pomoc dávame cez Evanjelickú cirkev v Nemecku, Evanjelickú diakoniu a z časti cez Svetový luteránsky zväz, aby sa dostala priamo trpiacim – na nákup liekov a na nákup potravín.
*Záleží nám na tom, aby boli kontakty medzi jednotlivými členskými cirkvami. S niektorými z nich máme aj partnerské vzťahy, to znamená, že si vymieňame nielen návštevy na najvyššej úrovni, na úrovni biskupov, ale aj na úrovni členov cirkvi alebo študentov.

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií ENI, LWI a z vlastných zdrojov vybral a zostavil Marián Paľaga, Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike, e-mail: ekumena.vosvete@gmail.com, tel. 02/54 43 32 38, fax 02 5443 3235

Marián Paľaga | 21.3.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart