Zámer vydať Artikuly Žilinskej synody tlačou

16. júna 2009 sa na GBÚ stretli zástupcovia ECAV na Slovensku a Slovenskej národnej knižnice (SNK) v Martine, aby prerokovali vydanie archívnych dokumentov zo Žilinskej synody, ktoré vyjdú na budúci rok k 400. výročiu jej konania.

Za generálny biskupský úrad sa na rokovaní zúčastnili riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský, správkyňa archívu, knižnice a registratúry Zora Bakošová, tajomníčka pre školstvo Daniela Veselá, sestra farárka Oľga Klátiková a tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Edita Škodová; hosťami boli prof. Ľubomír Ďurovič, generálny riaditeľ SNK Dušan Katuščák, doc. Miloš Kovačka, Dr. Ľubomír Jankovič a Dr. Miloš Dudáš (všetci z SNK). Prítomných privítal generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, ktorý viedol celé rokovanie.
Doc. Miloš Kovačka informoval, že v SNK sa už dávno snažia publikovať staré tlače a s návrhom publikovať ďalšie dokumenty ho oslovil aj prof. Ďurovič. Navyše Dr. Ľubomír Jankovič objavil v archíve vzácne dokumenty – Artikuly Žilinskej synody (ďalej ŽS). SNK a ECAV na Slovensku by ich mohli spoločne vydať a prezentovať na vedeckej konferencii k 400. výročiu ŽS.
„Keď chceme hovoriť o histórii, musíme poznať staré tlače, teda ich treba publikovať,“ povedal prof. Ďurovič a generálny riaditeľ SNK Dušan Katuščák potvrdil, že majú záujem na publikovaní historických textov a chcú podporiť program Pramene k duchovným dejinám Slovenska. Predstavil svoj návrh postupu prác, pri ktorom musia byť zohľadnené všetky aspekty nevyhnutné pri publikovaní takýchto materiálov. Zdôraznil potrebu orientovať projekt tak, aby sa publikácie dali využiť vo vzdelávacom procese. Po vypracovaní projektu je ochotný zabezpečiť potrebné financie na jeho realizáciu.
Archivár SNK Dr. Jankovič informoval, že vzácne rukopisy zo ŽS, ktoré sú datované 30. 3. 1610, našiel náhodne, a to v rámci výskumu pergamenov – boli zabalené v jednom z pergamenov. Zdôraznil, že materiály musia vyjsť v originali, ale aj v preklade do súčasnej slovenčiny a musia byť komentované, doplnené príslušnými bibliografiami a štúdiami – teologickými, cirkevnohistorickými, jazykovednými, heraldickými, sfragistickými, genealogickými atď.
Prítomní sa dohodli, že koordinátorom celého projektu bude doc. Kovačka a návrh koncepcie projektu a zoznam jednotlivých titulov, ktoré budú tvoriť edíciu, spracuje prof. Ďurovič. Titul k ŽS pritom vyjde ako prvý titul edície už v roku 2010. Edičný návrh koncepcie titulu k ŽS vypracuje Dr. Jankovič.
Celý projekt bude konzultovaný s ECAV na Slovensku, ktorá má záujem participovať na tomto vydaní. Postupnosť vydávania dokumentov evanjelickej cirkvi by mala byť zosynchronizovaná vzhľadom na dekádu k 500. výročiu Lutherovej reformácie (1517 – 2017).

Edita Škodová | 24.6.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart