Rokovanie s predsedom ŽSK

V sídle Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) na Komenského 48 v Žiline 19. marca 2008 prijal predseda ŽSK Juraj Blanár generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika, ktorého sprevádzali senior TUS Jozef Havrila, zborový farár CZ Žilina Marián Kaňuch a riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský. Na rokovaní sa zúčastnil i Peter Kubica, pracovník odboru informácií a zahraničných vzťahov ŽSK.

Hlavnou témou rokovania bola príprava osláv 400. výročia Žilinskej synody 2010 a spolupráca VÚC a ECAV pri ich organizácií.

Brat generálny biskup oboznámil predsedu ŽSK s pripravovanými oslavami, ktoré sa budú konať nielen v samotnom meste Žilina, ale aj v okolí Žiliny – v miestach, ktoré sú spojené s hlavnými osobnosťami Žilinskej synody palatínom Jurajom Thurzom a superindendentom Eliášom Lánim. Zdôraznil význam Žilinskej synody nielen pre Evanjelickú cirkev a. v., ale poukázal aj na iné aspekty tejto udalosti, ktoré mali výrazný vplyv na neskorší vývoj regiónu a celého územia dnešného Slovenska. Podujatie, ktoré chceme v dňoch 29. 6. až 5. 7. 2010 pripraviť ako spomienku na udalosti spred 400 rokov, bude mať širší medzinárodný presah, pretože sa dotýka nielen Slovenska, ale odvolávajú sa naň aj okolité krajiny bývalého Rakúsko-Uhorska a je dôležitým aj z pohľadu Svetového luteránskeho zväzu.

Predseda ŽSK vo svojom vystúpení zdôraznil, že ŽSK je rozvíjateľom tradícií a v tejto súvislosti vyzdvihol osobnosť palatína Juraja Thurzu. Oboznámil prítomných s niektorými kultúrnymi pamiatkami viažucimi sa k tomuto obdobiu a k Jurajovi Thurzovi, ktoré sa nachádzajú na území dnešného ŽSK a ktoré ŽSK spravuje. Privítal iniciatívu ECAV a prisľúbil v tomto smere podujatiu podporu.

V neformálnom rozhovore sa generálny biskup a predseda ŽSK dotkli aj iných oblastí spoločného záujmu. Juraj Blanár vysoko hodnotí prístup ECAV v rozvoji diakonickej práce na území kraja. Ocenil úlohu, ktorú cirkev zohráva v spoločnosti a v tejto súvislosti si vymenili aj názory na otázku spôsobu jej financovania.

Fotografie zo stretnutia uverejňuje s láskavým zvolením ŽSK

Dušan Vagaský, predseda ústredného organizačného výboru | 24.3.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart