Pripravujeme sa na oslavy 400. výročia Žilinskej synody

Na evanjelickom farskom úrade v Žiline sa 24. 9. 2009 konalo 3. zasadnutie ústredného organizačného výboru na prípravu osláv 400. výročia Žilinskej synody. O informácie pre naše cirkevné zbory sme požiadali riaditeľa GBÚ Dušana Vagaského, ústredného koordinátora osláv.

Akým otázkam ste sa venovali na ostatnom zasadnutí ústredného organizačného výboru (ÚOV)?
Dopoludní sme v rámci rokovania ÚOV diskutovali o organizačnej stránke osláv. Hlavným cieľom porady bolo stanoviť, kto bude zodpovedný za prípravu jednotlivých programových blokov. Koordinátori jednotlivých programových blokov budú totiž samostatne zabezpečovať ich organizáciu po obsahovej stránke a informovať o tom predsedu ÚOV. Popoludní sme na zasadnutie prizvali predsedov VM zo seniorátov, ktorých sme oboznámili s plánmi na priebeh osláv a ich organizáciu. Dostali rámcový program osláv, ktorý sa bude priebežne upravovať a všetci členovia ÚOV ho budú v aktualizovanej podobe dostávať elektronickou poštou. Informácie o priebehu príprav na oslavy, ako aj o ich predbežnom programe sú aj na oficiálnej webovej stránke našej cirkvi www.ecav.sk, kde ich tiež budeme priebežne aktualizovať. Mediálnym partnerom podujatia je Evanjelický posol spod Tatier, ktorý zverejňuje príspevky k histórii Žilinskej synody aj informácie o príprave osláv.

S kým budete spolupracovať pri príprave osláv?
Okrem CZ Žilina a okolitých cirkevných zborov sa už rozbehla spolupráca s Mestským úradom v Žiline, Žilinským samosprávnym krajom a Ministerstvom kultúry SR.

Akým spôsobom budete zabezpečovať kultúrny program na slávnosti?
Niektoré programy už máme vopred zabezpečené, ale pokiaľ ide o účinkujúcich z jednotlivých cirkevných zborov, na porade sme sa dohodli, že seniorátni predsedovia VM do 15. 12. 2009 nahlásia dištriktuálnym zástupcom – členom ÚOV (sestra Z. Kolesáriková za VD a sestra M. Krivdová za ZD) ponuky zo seniorátov na účinkujúcich do programových blokov Žilinské pódium a Mládežnícke pódium (spevokoly, hudobné skupiny, malé javiskové formy, tanečné súbory), kde majú uviesť názov skupiny s označením žánru, meno vedúceho skupiny, počet členov skupiny vrátane vedúceho a maximálnu dĺžku vystúpenia. Do 15. 1. 2010 sa uskutoční porada ÚOV, na ktorej dohodneme presný program Žilinského aj Mládežníckeho pódia.

Súčasťou podujatia bude aj Tržnica duchovných možností. Mohli by ste nám povedať, kto bude mať možnosť na nej vystavovať a čo je na to potrebné?
Každý seniorát bude mať na Tržnici duchovných možností svoj stánok – prezentačný priestor. V prípade potreby ďalšieho stánku to seniorátni predsedovia VM musia do 15. 12. 2009 nahlásiť svojim dištriktuálnym zástupcom v ÚOV. Do zoznamu vystavovateľov je potrebné uviesť meno vystavovateľa s označením žánru, vedúceho stánku a kontakt na neho, ako aj počet členov skupiny vrátane vedúceho pre potreby predbežného odhadu potreby ubytovania. Najneskôr do 15. 1. 2010 sa uskutoční porada k Tržnici duchovných možností a budú pozvaní vybraní vystavovatelia.

Ako to bude s prihlasovaním účastníkov, s ich ubytovaním a poplatkami?
Termín na uzavretie prihlasovania účastníkov sme stanovili na 31. 5. 2010 a dovtedy bude musieť byť poukázaný aj účastnícky poplatok. Prihlasovací software i pracovníkov zodpovedných za vybavovanie registrácie a výber účastníckeho poplatku má zabezpečiť domáci brat farár Kaňuch. Účastníci budú ubytovaní na študentskom internáte v Žiline. Účastnícky poplatok (ubytovanie 2 noci, 2x večera, 2x raňajky) je stanovený na 25 €. K tomu ešte treba prirátať tzv. mestský poplatok 0,66 € na ubytovaného a noc, od ktorého sú oslobodené deti do 18 rokov, dospelí nad 70 rokov a ZŤP (aj so sprievodcom), študenti aj nad 18 rokov na základe potvrdenia zo strednej školy (môže byť aj hromadné) a študenti VŠ po predložení kópie ISIC karty. Účastníci 2. evanjelických cirkevných dní sa budú môcť ubytovať od piatka 2. 7. 2010 od 7.00 hod. do nedele 4. 7. 2010 do 16.00 hod.

Ako je zabezpečené financovanie ostatných nákladov tohto rozsiahleho podujatia?
Ďakujeme za pomoc od jednotlivých našich cirkevných zborov prostredníctvom ofery (č. ú. 4040120400/3100, VS 662021), ktorá bola vyhlásená generálnym presbyterstvom. Finančnú podporu očakávame od partnerských cirkví z Nemecka. Podujatie bude zabezpečené aj prostredníctvom grantov z Ministerstva kultúry SR a na financovaní sa bude podieľať i Žilinský samosprávny kraj a mesto Žilina. Individuálni darcovia a sponzori môžu prispieť na účet ECAV na Slovensku vytvorený pre toto podujatie (č. ú. 1368756257/0200, VS 662021), za čo im vopred ďakujeme.

Čo ste pripravili pre účastníkov osláv 400. výročia Žilinskej synody?
Program osláv bude bohatý. Začne sa v utorok 29. 6. 2010 dvojdňovou teologickou vedecko-historickou konferenciou a bude pokračovať zasadnutím Synody ECAV 2010 v dňoch 1. – 2. 7. 2010. Na to nadviažu 2. evanjelické cirkevné dni, ktoré budú otvorené v piatok 2. 7. a vyvrcholia v pondelok 4. 7. tradičným Dištriktuálnym dňom Západného dištriktu na Branči. Súčasťou programu v Žiline budú otváracie služby Božie, spomienkové služby Božie na centrálnom námestí, biblická hodina, programy Žilinské pódium, Kytica ev. mládeže, slávnostná akadémia, diskusné fóra o vieroučných a bohoslužobných otázkach ECAV, o histórii Žilinskej synody, ako aj Noc hudby a modlitieb, organový koncert a koncert dychovej hudby. Zážitkom nepochybne bude premiéra novej duchovnej opery V. Kubičku, výstava k 400. výročiu ŽS, výstava o biskupovi F. F. Ruppeldtovi a z tvorby evanjelických umelcov.

A čo máte pripravené pre mladých ľudí? Všetky podujatia sa uskutočnia v Žiline?
Pre mladých pripravujeme mládežnícke fórum, mládežnícke pódium, rockový koncert, turnaj vo futbale o pohár GB a iné aktivity. Budú si môcť aj zacestovať: v neďalekej Bytči budú spomienkové služby Božie spojené s kladením vencov k hrobu Eliáša Lániho a nedeľné služby Božie budú nielen v Žiline, ale aj v CZ Necpaly, Martin ai., kde kázňou slova Božieho poslúžia biskupi zo zahraničných cirkví.
Okrem toho sú na nedeľu plánované vychádzky, napr. po stopách žilinských evanjelikov, k hrobu Juraja Turzu na Oravskom zámku a do artikulárneho chrámu v Necpaloch. Myslím, že každý si nájde niečo, čo ho zaujme; skôr bude problém, pre ktorú aktivity zo zaujímavej ponuky sa rozhodnúť.

Ďakujem za rozhovor.

Upravené 17. 2. 2012

Edita Škodová | 11.11.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart