Z 11. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Lubine

V nedeľu 4. júna 2017, na 1. slávnosť svätodušnú, sa v Lubine, sídle Považského seniorátu ECAV na Slovensku, konalo už 11. seniorálne stretnutie v rámci misijného projektu ECAV „Oslobodení Božou milosťou“, ktorý je venovaný 500. výročiu reformácie.

Seniorálne stretnutie Považského seniorátu sa začalo slávnostnými službami Božími so spoveďou a Večerou Pánovou v Evanjelickom kostole v Lubine. Tolerančný kostol bol posvätený v roku 1784, fara v roku 1909. Pôsobili tu farári Juraj a Gustáv Holubyovci, Gustáv Zoch a ďalší; kazateľka slova Božieho Eva Juríková tu slúži na vinici Pánovej od roku 1995.

Chrámové zhromaždenie a vzácnych hostí privítala seniorka Považského seniorátu Eva Juríková; predspev zaspieval generálny biskup Miloš Klátik. Slávnostnú úvodnú liturgiu mali ev. a. v. farárka Martina Krivdová, seniorálny kaplán Radim Pačmár, seniorka Eva Juríková a ev. a. v. farár z CZ Beckov Dušan Vaňko. V nedeľu 4. júna 2017, na 1. slávnosť svätodušnú, sa v Lubine, sídle Považského seniorátu ECAV na Slovensku, konalo už 11. seniorálne stretnutie v rámci misijného projektu ECAV „Oslobodení Božou milosťou“, ktorý je venovaný 500. výročiu reformácie.

Slávnostnou kázňou slova Božieho poslúžila biskupka Slovenskej synody Sion z Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike (ELCA) Wilma KUCHAREK. Kázala na verše určený pre Považský seniorát: „Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus.” (1K 3, 11) Apoštol Pavel v tomto texte prirovnáva cirkev k stavbe: Kristus je základ stavby a tí, ktorí veria v Krista, sú jej kameňmi. Základy sú najdôležitejšou časťou budovy. Ľudia sa môžu pokúšať budovať aj na iných základoch, než je Kristus, ale nebudú úspešní. Všetko okrem Krista má základy z piesku: či už sú to svetské privilégiá, telesné potešenie, úspešná kariéra, alebo finančný zisk. Pavel však vedel, že základy ešte nie sú dom, preto nás vyzýva, že musíme budovať. Sestra biskupka položila otázku: „Budujeme cirkev a jej služby na Kristovi − alebo na vlastnej sláve? Robíme to, čo robíme, pretože milujeme Ježiša Krista, chceme na ňom budovať a sme oddaní jeho sláve?” Následne zdôraznila, že cirkvi, ktoré sú vybudované iba na myšlienkach alebo skutkoch vplyvných ľudí, sú odsúdené na smrť. „Cirkev potrebuje neustálu reformáciu, aby bola oddaná Ježišovi ako jej základu, a nie politickým, ideologickým či filozofickým myšlienkam… Keď urobíme Ježiša Krista naším základom, cirkev, ktorú budeme stavať na tomto základe, porastie a bude prosperovať.” Na záver všetkým zaželala, „nech sa pripojíme k apoštolovi Pavlovi, apoštolom a prorokom a k požehnaným reformátorom, ktorí hlásajú, že jedine Kristus, solus Christus, je uholným kameňom, základom, ktorý dvíha a spája všetky solae reformácie. Tie stoja na Kristovi: sola gratia, sola fide, sola scriptura. A nech všetko, čo robíme v Kristovej cirkvi, robí Krista známym vo svete a buduje cirkev, telo Kristovo.”

Po kázni slova Božieho seniorka Eva Juríková prečítala Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k svätodušným sviatkom. „Mnohokrát túžime po veľkých zmenách, ale zabúdame, že vždy sa začínajú od jednotlivcov vedených Duchom. Päťsté výročie reformácie nám to v osobe Dr. Martina Luthera chce nanovo pripomenúť. Ak túžime po zmene v cirkvi alebo v spoločnosti, pamätajme, že sami musíme byť zmenou, ktorú chceme vidieť,“ vyzvali bratia biskupi na záver pastierskeho listu.

Po skladbe „Dobytie raja“ v podaní zborového spevokolu z CZ Lubina nasledoval príhovor seniorky Evy Juríkovej k spovedi a sviatosti Večere Pánovej. Na základe textu z Prísloví 4, 23 „So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život“ sa zamýšľala nad významom slova srdce, ktoré je v Starej zmluve spomenuté vyše 600-krát a v Novej zmluva vyše 250-krát. Zdôraznila: „V súčasnosti sa všetci oháňajú zdravým životným štýlom, ale na svoje svedomie a vedomie úplne zabúdajú. Nemyslia na to, akou katastrofou sa môže skončiť život človeka, ktorý zanedbáva duchovné srdce, ktorý si nechráni srdce a otvára ho všetkému bez toho, aby uvažoval, čo negatívne to prinesie. Nefunkčné duchovné srdce má za následok rozpad vzťahov, ktorým chýba vzájomný pocit zdieľania, schopnosť odpustiť si či porozprávať sa bez hádky. Nefunkčné srdce nezastaví nenávisť, hnev, klamstvo, zlé slová, obviňovanie.“ Obrátila sa chrámové zhromaždenie aj slovami: „Ak cítite, bratia a sestry, že to vaše duchovné srdce začína biť mimo rytmu a je vo vás hnev, zlé myšlienky, odvrávanie a tvrdosť slov, mám pre vás dobrú správu: Našťastie ste prišli včas. Vaše srdce sa dá zachrániť. Dovoľme Pánovi Ježišovi, aby spriechodnil naše cievy, aby do nášho života prúdili láska, odpustenie a dôvera v Božiu moc. Starajme sa, kým je čas, o zdravie nielen toho telesného srdca, ale v prvom rade o zdravie svojho vnútorného srdca, lebo z neho pramení večný život. Žime zdravo: žime s Bohom a Jeho slovom.“

Spoveď vykonal generálny biskup Miloš Klátik a liturgiu k Večeri Pánovej biskup ZD Milan Krivda, ktorí spolu so seniorkou Evou Juríkovou a farárom Dušanom Vaňkom veriacim prislúžili velebnú sviatosť Večere Pánovej. Spoločne poslúžili aj v záverečnej liturgii.

Spevom evanjelickej hymny „Hrad prepevný“ sa slávnostné služby Božie, ktoré hrou na organe sprevádzal hosťujúci kantor Janko Siroma, skončili. Pri východe z chrámu krojovaní Lubinčania rozdávali veriacim medovníčky s vyobrazením Lutherovej ruže, doplnené aj vysvetlením jej symboliky. Medovníky v symbolickom počte 500 kusov napiekli a vyzdobili ženy z cirkevného zboru v Lubine. Pre účastníkov služieb Božích bol vo farskej záhrade pripravený guláš, ktorý uvarili poľovníci z poľovníckeho združenia Roh Lubina a poľovníckeho združenia Hrušové (fília Lubiny), a koláče, ktoré upiekli ženy z takmer všetkých zborov POS.

■■■

Po službách Božích si záujemcovia mohli v neďalekom Kultúrnom dome Gustáva Zocha v Lubine pozrieť putovné výstavy „Vyšívaná história ECAV na Slovensku“ a „500 rokov reformácie ECAV na Slovensku“, ako aj prezentácie Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK a Výboru na ochranu Božieho stvorenstva.

Pred kostolom bola možnosť kúpiť si knihy z ponuky vydavateľstva Tranoscius. Záujemcovia si mohli pozrieť aj výstavku Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, ktorú tentoraz zastupovali pracovníci zo SED Slatina nad Bebravou a SED Kšinná, a informovať sa o ich činnosti.

■■■

Popoludňajší duchovno-kultúrny program otvoril Martin Augustín prelúdiom od J. S. Bacha. Vzácnych hostí aj ostatných účastníkov stretnutia privítal seniorálny dozorca Svetozár Naďovič. Po úvodnej piesni spevokolu z Trenčianskych Stankoviec sa za požehnanie popoludnia pomodlil konsenior POS Ján Ochodnický, zborový farár z CZ Adamovské Kochanovce, ktorý potom moderoval celý program.

Biblickým zamyslením poslúžila seniorka POS Eva Juríková. Za základ si vybrala text z Kol 3, 12 − 17, kde apoštol Pavel píše: „Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. Znášajte sa vospolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu; ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. A najmä priodejte sa láskou, ktorá je spojivom dokonalosti. A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo...“ Upozornila, že apoštol nabáda kresťanov v Kolosách k tomu, aby aj napriek rozličným roztržkám, nezhodám a nenávisti medzi bratmi a sestrami nakoniec zvíťazil Kristov pokoj. Vyzvala, aby sme si vzali k srdcu aj slová, ktorými sa vybraný text končí: „A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho.“

Do bohatého programu prispeli spojený spevokol z Nitrianskej Stredy a Krnče, spevokol z Podlužian, spojený spevokol z Kšinnej a Uhrovca, ako i viacerí sólisti. Veľký potlesk si zaslúžili aj deti z CZ Trenčianske Stankovce so scénkou od Kristíny Royovej „Ako kvapôčka putovala“, ktorú uviedla ich zborová farárka Jarmila Petrulová.

S odbornou prednáškou o histórii reformácie na území Považského seniorátu vystúpil PhDr. Jozef KARLÍK. Okrem mnohých iných zaujímavých informácií uviedol, že prvý evanjelický kňaz je doložený už z roku 1525 v Bánovciach; ďalší cirkevný zbor bol založený v polovici 16. storočia v Novom Meste nad Váhom. Považský seniorát vznikol pri reorganizácii cirkevnej správy v roku 1953 zo zborov, ktoré predtým patrili do Nitrianskeho a Trenčianskeho seniorátu; ďalšia reorganizácia sa uskutočnila v roku 1964; v súčasnosti má Považský seniorát 19 cirkevných zborov.

V rámci programu bola predstavená a uvedená publikácia „História cirkevných zborov Považského seniorátu evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku“, ktorá vyšla s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na takmer 200 stranách sú v nej predstavené všetky zbory seniorátu, ich historický vývoj, ale aj súčasnosť. Publikácia je doplnená mnohými farebnými fotografiami; záujemcovia si ju môžu objednať na seniorskom úrade POS.

V rámci popoludňajšieho programu Predsedníctvo ECAV na Slovensku odovzdalo pamätné medaily k 500. výročiu reformácie biskupke Wilme Kucharekovej za spoluprácu a podporu ECAV na Slovensku a šírenie jej dobrého mena v zahraničí. Za podporu ECAV na Slovensku, vytváranie vhodných podmienok na rozvoj jej činnosti a spoluprácu pri šírení kresťanských hodnôt v spoločnosti si pamätnú medailu prevzali primátorka mesta Stará Turá a poslankyňa VÚC TSK Ing. Anna HALINÁROVÁ a starosta obce Lubina Ing. Martin BEŇATINSKÝ.
Za obetavú a zanietenú prácu v ECAV, dlhoročnú pastorálnu starostlivosť, presadzovanie kresťanských hodnôt a šírenie dobrého mena cirkvi v spoločnosti ocenenie dostali senior Mgr. Milan KUBÍK, ev. a. v. farár Mgr. Milan HARGAŠ a seniorka ThDr. Eva JURÍKOVÁ.
Z neordinovaných členov POS boli ocenení seniorálny dozorca POS Ing. Svetozár NAĎOVIČ, dlhoročný dozorca CZ Uhrovec Jozef ADAME, bývalý seniorálny dozorca POS Ján MORIŠ, dlhoročný kurátor CZ Nové Mesto nad Váhom Pavel JURČO, správca a riaditeľ SED Kšinná Ing. Jozef HADVIG, dlhoročná koordinátorka Spoločenstva evanjelických žien POS Ing. Zdenka PILÁTOVÁ, ako aj historik PhDr. Milan ŠIŠMIŠ st., historik a archivár PhDr. Jozef KARLÍK, historička Ing. Oľga HRABOVSKÁ a historička a archivárka PhDr. Oľga KVASNICOVÁ.

Za ocenených sa poďakovali Ing. Anna HALINÁROVÁ, Ing. Martin BEŇATINSKÝ a senior Mgr. Milan KUBÍK. Oceneným zablahoželal generálny biskup Miloš Klátik a poďakoval im za obetavú a nezištnú prácu pre cirkev. Zároveň poďakoval predsedníctvu POS, cirkevnému zboru v Lubine, ako aj ostatným členom seniorátu za príkladné zorganizovanie seniorálneho stretnutia na slávu Božiu a na pripomenutie 500. výročia reformácie.

Na záver niekoľko piesní predniesol Spojený spevokol Považského seniorátu pod taktovkou Jozefa Havrilu, farára z Podlužian. Svoje vystúpenie spevokolisti ukončili piesňou „Zachovaj nás v svojom slove“ (ES č. 288), ktorú zaspievali spoločne s ostatnými veriacimi.

■■■

Jedným z posledných bodov programu seniorálneho stretnutia bolo upevnenie stuhy Považského seniorátu na putovnú štandardu reformácie. Potom predsedníctvo POS odovzdalo štafetu reformácie predsedníctvu Myjavského seniorátu, kde sa bude konať nasledujúce podujatie k 500. výročiu reformácie. Konseniorka MYS Iveta Vachulová pozvala prítomných na seniorálne stretnutie Myjavského seniorátu, ktoré sa uskutoční v nedeľu 25. júna 2017 v Myjave.

Fotografie: Edita Škodová

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 12.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart