OZNAM - Príspevok na rekreáciu

Vážená sestra / Vážený brat. Dňa 23. októbra 2018 NR SR schválila zákon č. 347/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z.(§27 a nasl.) o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – Zákonník práce, Zákon o sociálnom fonde, zákon o dani z príjmov, zákon o štátnej službe a ďalšie. Novela uvedeného zákona nadobudla účinnosť 1. januára 2019.

Na základe vyššie uvedeného, v zmysle ust. § 152a ods. 1 Zákonníka práce, zamestnávateľ musí poskytnúť zamestnancovi (nie dohodárom) na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55% oprávnených výdavkov, najviac v sume 275,- eur za kalendárny rok. Táto suma nepodlieha daňovej a odvodovej povinnosti.

Príspevok na rekreáciu poskytuje zamestnávateľ, ktorý zamestnáva 50 a viac zamestnancov Nárok na tento príspevok sa vzťahuje aj na zamestnancov, ktorí vykonávajúci duchovenskú činnosť. Zamestnávateľ ECAV na Slovensku, keďže zamestnáva viac ako 50 zamestnancov, je povinný rešpektovať novelu zákona č. 91/2010 Z.z. a príspevok na rekreáciu zamestnancom poskytnúť.

Ak nie je príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca. Lehota 30 dní je poriadková lehota, jej nedodržanie neznamená, že by nárok zanikol; počíta sa aj s možnosťou dohody na inom termíne.

Vážená sestra, vážený brat,

nakoľko záležitosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu zamestnancom, je zatiaľ v riešení, prosíme Vás o trpezlivosť. Prijatie vyššie uvedenej právnej úpravy nebolo a nie je spojené s poskytnutím finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre dotknuté zamestnávateľské subjekty. Je preto vecou cirkví a náboženských spoločností, ako a na čo využijú prostriedky štátneho rozpočtu.

GBÚ očakáva informáciu o pridelenej výške účelového transferu štátneho rozpočtu v priebehu mesiacov apríl – máj 2019.

Pokiaľ do uvedeného obdobia budete dovolenku čerpať, alebo už čerpáte, doporučujeme všetky náklady spojené s ubytovaním, stravovaním a ďalšie, uviesť na faktúru, ktorej súčasťou bude Vaše označenie.

Ďakujeme za pochopenie.

Finančné a personálne oddelenie Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku | 20.3.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart