Generálne presbyterstvo schválilo ofery na rok 2019

Na zasadnutí generálneho presbyterstva dňa 7.12.2018 bolo prijaté uznesenie 65-5/2018, ktorým určilo celocirkevné ofery na rok 2019....

 

Oľga Duchová, tajomník synody a GP  | 14.1.2019

viac

ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 5 – 2018

V roku 2018 sa Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku stretlo piatykrát 7.decembra 2018 v Prešove pod vedením zástupcu generálneho biskupa Slavomíra Sabola a generálneho dozorcu Jána Brozmana. Pred zasadnutím sa konala pobožnosť, v rámci ktorej výkladom slova Božieho poslúžil biskup Západného dištriktu Ján Hroboň.

 

Oľga Duchová, tajomník synody a GP  | 14.1.2019

viac

Aktualizovaný zborník CPP 2018

V rubrike DOKUMENTY A TLAČIVÁ uverejňujeme aktualizovaný Zborník CCP ECAV na Slovensku v platnom...

 

media(at)ecav.sk | 12.1.2019

viac

OZNÁMENIE O OFERE DO FONDU MISIE 2019

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 7. 12. 2018 uznesením č. 65-5/2018 rozhodlo na 1. NEDEĽU PO ZJAVENÍ – NEDEĽA MISIE 13. 1. 2019 vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu do Fondu misie. Výnos z ofery je potrebné zaslať bezprostredne po jej realizácii na účet ECAV na účet ECAV IBAN SK55 0200 0000 0013 6875 6257 Swift: SUBASKBX pod variabilným symbolom 663...

 

Oľga Duchová, tajomník synody a GP | 10.1.2019

viac

Zbierka cirkevnoprávnych predpisov – čiastka 5-2018

Oznamujeme, že v rubrike Dokumenty a tlačivá je pod bodom A2. Zbierky CPP a číslom 48 zverejnená Zbierka cirkevnoprávnych predpisov, čiastka 5/2018. ...

 

Oľga Duchová, tajomníčka synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk  | 9.1.2019

viac

ECAV na Slovensku sa dištancuje od webovej stránky volbyecav.sk

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku sa dištancuje od webovej stránky volbyecav.sk. Táto stránka je anonymná, nikto sa k nej nehlási a nelegálne používa oficiálne logo (erb) ECAV. Príspevkami, ktoré uverejňuje, zavádza a vnáša rozkol medzi evanjelickú...

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 4.1.2019

viac

Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku má už nové vedenie

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku má už svoje nové predsedníctvo – generálneho biskupa Mgr. Ivana Eľka a generálneho dozorcu Ing. Jána Brozmana.

 

Mgr. Martin Miti Kováč, poverený vedením tlačového oddelenia Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku, media(at)ecav.sk | 21.12.2018

viac

Oznamy Dištriktuálneho súdu Západného dištriktu ECAV na Slovensku

Na základe prípisu z Dištriktuálneho súdu Západného dištriktu ECAV na Slovensku oznamujeme evanjelickej verejnosti, že: 1 - dňa 8. decembra 2018 nadobudla právoplatnosť voľba Ing. Jána Brozmana za generálneho dozorcu ECAV na Slovensku, 2 - dňa 13. decembra 2018 nadobudla právoplatnosť voľba Mgr. Ivana Eľka za generálneho biskupa ECAV na Slovensku.

 

media(at)ecav.sk | 18.12.2018

viac

Evanjelické služby Božie na Úrade vlády SR 19.12.2018

Bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na evanjelické služby Božie v kaplnke Úradu vlády SR v stredu dňa 19.12.2018 o 16.00 hod. Kázať bude brat riaditeľ EPS SR pplk. Mgr Milan Petrula, kantor brat Benka, kantor z...

 

Lýdia Veselá, odborná ekonómka, GBÚ ECAV na Slovensku | 13.12.2018

viac

RTVS - relácia Slovo

Dvojka odvysiela na nedeľu 16. 12. 2018 o 19.40 hod. (01.45 repríza) v relácii Slovo "Príhovor biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku Mgr. Jána Hroboňa na 3. adventnú...

 

Mgr. Miloslav Gdovin, dramaturg, Náboženská publicistika STV | 13.12.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart