Informácia o zasadnutí GP ECAV na Slovensku

V piatok 10. mája 2019 v účelovom zariadení AGAPÉ vo Svätom Jure zasadalo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku. Rokovanie viedlo predsedníctvo cirkvi: generálny biskup Ivan Eľko a generálny dozorca Ján Brozman.

Program rokovania bol zameraný na doplňovacie voľby do výborov a komisií ECAV na Slovensku (Bohoslužobného výboru, Výboru cirkevnej hudby a hymnológie, Vieroučného výboru, Revíznej komisie, Generálneho hospodárskeho výboru a Právneho výboru) a prípravu blížiacej sa Synody ECAV na Slovensku (21. a 22.6.2019).
Prerokované boli správy o činnosti synodálnych výborov a komisií, správy organizácií a účelových zariadení ECAV a tiež fondov ECAV. Generálne presbyterstvo sa zaoberalo aj záverečným účtom za rok 2018 a rozpočtom na rok 2019. K týmto otázkam sa uskutoční ešte osobitné stretnutie. Veľkú pozornosť venovalo generálne presbyterstvo projektu zjednodušenia štruktúry ECAV na Slovensku. Generálne presbyterstvo schválilo zriadenie nových stredísk evanjelickej diakonie v Novom meste nad Váhom, Beckove, Modre - Kráľovej a zriadenie školiaceho strediska evanjelickej diakonie.

Predsedníctvo ECAV | 17.5.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart